1 Dilabar

Gessayova Centrum Volneho Casu Bratislava

 


 

 


CVČ v súlade so zákonom č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov utvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého školského roka, vrátane školských prázdnin. Rozsah, pôsobnosť, zameranie a obsah činnosti centier ustanovuje Vyhláška MŠV SR č. 291/1994 Z.z. Podľa § 22a ods. 4 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky prešla dňom 1. júla 2002 zriadovateľská funkcia k Centru voľného času na hlavné mesto SR Bratislavu. Počiatky našej činnosti siahajú až do roku 1986 a napriek niekoľkým zmenám názvu a častému sťahovaniu nestráca svoj význam ani dnes.

V súčasnosti sa Centrum voľného času zameriava na 4 oblasti záujmovej činnosti:

Esteticko-kultúrna oblasť

Jej súčasťou je výtvarný ateliér, keramický ateliér a ateliér na prácu so sklom, pohybovo-tanečná miestnosť so zrkadlami a detský kútik. Keramický ateliér je vybavený dvomi hrnčiarskymi kruhmi a keramickou vypaľovacou pecou.

Spoločensko-vedná oblasť

Využíva pre svoju činnosť počítačovú učebňu s prístupom na internet. Je vybavená kvalitnou výpočtovou technikou, ktorú sme zabezpečili čiastočne v rámci projektu Infovek, ale čiastočne aj zo sponzorských príspevkov a z vlastných zdrojov.

Prírodovedno-environmentálna oblasť

Ponúka deťom priestory, ktoré sú zariadené ako prírodovedná učebňa a minizoo. Učebna poskytuje dostatočný priestor na hry, učenie, a pozeranie odborných filmov. Minizoo predstavuje malú zoo, kde deti prichádzajú do kontaktu so živými zvieratami.

Telesná a športová oblasť

Pracuje v Stredisku pohybových aktivít na Hrobákovej ul. 5. Zo sponzorských príspevkov má zariadenú posilňovňu a herňu stolného tenisu. Vlastní aj všetok nevyhnutný materiál k športovej a rekreačnej činnosti počas roka aj prázdnin.

 

Kontakt: Mgr. Katarína Búliková
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 11.5.2009 / 12.5.2009


Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > CVČ

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


CVČ na Gessayovej ulici č. 6 je mimoškolské výchovné zariadenie pôsobiace v piatom bratislavskom obvode - v Petržalke. Svojou činnosťou sa významne podieľa na výchove k voľnému času, na výchove umenia tento čas užitočne a efektívne využívať a na usmerňovaní rozvoja záujmov detí a mládeže.

 

 • Centrum voľného času Kulíškova 6, tel.: +421 220 764 266, Mgr. Margita Jaurová, riaditeľka

  Centrum voľného času poskytuje aktivity pre matky s deťmi, krúžky pre predškolákov, jazykové, pohybové, výtvarné, hudobné, dramatické záujmové útvary.


 • Centrum voľného času - Gessayova, tel.: +421 262 315 979, Mgr. Katarína Búliková, riaditeľka

  športové aktivity, technika a prírodoveda, klubová a umelecká činnosť

 • Centrum voľného času - Hlinická, tel.: +421 244 889 179, Mgr. Romana Bahúlová, riaditeľka

  krúžky – dramatický, počítačový, keramický, železniční modelári, leteckí modelári, gymnastika športové hry – volejbal, basketbal, futbal, pozemný hokej, tance – ľudové, moderné, country tance, mažoretky, kluby

 • Centrum voľného času - Štefánikova, tel.: +421 252 495 686, Mgr. Ľubica Škultétyová, riaditeľ

  jazyky; športové aktivity – lyžovanie, plávanie posilňovňa, šach; estetika – keramické krúžky, výtvarné techniky, maľba na sklo a textil, drôt, smalt, výroba šperkov; technické oddelenie – lego robotika, modelári; klub moderných spoločenských hier; dramatické krúžky; zoo – chovateľské krúžky

 • Centrum voľného času Pekníková, tel.: +421 264 365 193

  pohybové aktivity: HIP HOP, Breakdance, futbal, hokejbal, volejbal, basketbal, tenis, stolný tenis, Zvonček - predškoláci. Umelecká tvorivosť: výtvarné krúžky, modelovanie z hliny, hrnčiarsky kruh, drevorezba, gitara, úžitkové umenie, krúžok varenia. Príroda a technika : letecký modelár, chemický, požiarnicky, rybársky, turistický, počítačový. Jazykové: angličtina a nemčina.

 • Leave a Comment

  (0 Comments)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *